MUMC+

Folder

MedPsych Unit (MPU)

Voor klinische patiënten

In overleg met uw behandelaar bent u doorverwezen naar het MedPsych Center voor opname op de MPU. Uw opname duurt gemiddeld drie weken.
In dit blad informeren wij u over de opname zelf en over de samenstelling van het MPU team. Ook geven wij aan welke onderzoeken (algemene en aanvullende) er gedaan kunnen word en. Tot slot krijgt u informatie over de weekindeling en het ontslag.
U vindt de verpleegafdeling B1 op niveau 1. Volg 9 – 1 blauw.

VEB1
Verpleegafdeling B1

De MPU

De MPU is de unit binnen het MedPsych Center voor Patiënten die opgenomen worden. Binnen de MPU brengen wij uw klachten nauwkeurig in kaart. Dit doen wij op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken. Vervolgens geven we in overleg met u een advies over de behandeling of nazorg.

Voor welke patiënten is de MPU bedoeld?

De belangrijkste reden voor verwijzing naar de MPU is als u met problemen en/of klachten bij verschillende specialismen in behandeling bent en niet duidelijk is waar of klachten lichamelijk of psychisch zijn. Bijvoorbeeld u bent in behandeling bij Interne Geneeskunde en bij de Psychiatrie.
De MPU neemt in principe patiënten op met drie soorten problemen:

 • Lichamelijk zieke patiënten, waarbij het vermoeden bestaat dat er ook sprake is van een psychiatrisch, psychologisch probleem of waarbij het vermoeden bestaat dat een psychische component een rol speelt in de problematiek.
 • Psychiatrische patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een lichamelijk probleem.
 • Patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten. Ervaring leert dat een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen vaak oorzaak is van deze klachten of deze klachten in stand houdt.

Op de MPU bekijken we de klachten niet alleen vanuit lichamelijk oogpunt, maar ook vanuit psychisch perspectief. We vinden het daarbij belangrijk om veel aandacht te besteden aan het goed in kaart brengen van de problematiek. Daarvoor is uw medewerking erg belangrijk. Door actief deel te nemen aan gesprekken en onderzoeken helpt u ons om uw situatie goed te kunnen beschrijven. Zo kunnen wij komen tot een goed (behandel)advies.

Wachtlijst

In principe werkt de MPU niet met acute opnames. Opnames vinden plaats aan de hand van een wachtlijst. Omdat wij een kleine afdeling zijn, weten wij vaak pas enkele dagen tot een dag van tevoren dat er plaats is. Daarom krijgt u kort voor opname een telefoontje.
Als u op de wachtlijst staat, kunt u zelf contact opnemen met de MPU-secretaresse voor informatie over wanneer u aan de beurt bent.
De MPU-secretaresse is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 10.00 uur via het algemene nummer van het MedPsych Center, 043 – 387 41 61. Ook kunt u met uw verwijzer overleggen.

Opname

U wordt opgenomen op verpleegafdeling B1 van het Maastricht UMC+. Op deze afdeling verblijft u in een één- of tweepersoonskamer. Tijdens uw verblijf draagt u uw gewone, dagelijkse kleding.
Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van verpleegafdeling B1. De verpleging begeleidt u naar uw kamer.
Op de eerste opnamedag heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige. Deze neemt met u alle zaken door die van belang zijn voor uw verblijf op de afdeling. U heeft ook een gesprek met de zaalarts en coassistent.
In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • uw huidige klachten en de voorgeschiedenis van de klachten;
 • eventueel medicijngebruik;
 • uw medicijnen worden nagekeken en zo nodig voorgeschreven;
 • lichamelijk onderzoek;
 • u krijgt uitleg over eventueel aanvullend onderzoek en al afspraken gemaakt;
 • u krijgt uitleg over de verdere gang van zaken op de afdeling en over de activiteitentherapie.

Het MPU-team

Binnen de MPU werkt een multidisciplinair team. Dit betekent dat de medewerkers verschillende disciplines vertegenwoordigen. Hieronder leest u meer over onze medewerkers en hoe u met hen te maken krijgt.
De zaalarts is een afgestudeerd arts in opleiding tot psychiater en zit dagelijks bij het ochtendoverleg. In opdracht van de psychiater of andere medisch specialist bijvoorbeeld de internist, MDL-arts, neuroloog, vraagt hij/zij diverse onderzoeken aan.
De verpleegkundige van verpleegafdeling B1 is tijdens uw verblijf in het Maastricht UMC+ uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij zorgt er onder andere voor dat u goed voorbereid en op tijd bij eventuele onderzoeken bent.
De psychiater komt tweewekelijks bij u langs en spreekt indien nodig, verdere onderzoeken met u af.
De psycholoog of psycholoog in opleiding laat in overleg met de psychiater een aantal (neuro)psychologische testonderzoeken uitvoeren en heeft een gesprek met u. Hij/zij verricht tijdens de opname ook persoonlijkheidsonderzoek. Hierbij wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen.
De diëtist bespreekt met u, indien nodig, uw voedingspatroon. Dit gebeurt altijd in overleg met de zaalarts en de internist of cardioloog.
De fysiotherapeut bekijkt, waar nodig, hoe uw conditie is en stelt een oefenprogramma op.
De vaktherapeut zal door middel van oefeningen kijken hoe u uw lichamelijke klachten ervaart. In het behandelteam zit ook een coassistent of semiarts (een student in de laatste fase van de opleiding tot arts). U zult regelmatig contact hebben met deze dokter-in-wording.
De medewerker activiteitentherapie begeleidt u bij de creatieve activiteiten en lichamelijke beweging. Hun observaties over uw functioneren, bespreken zij binnen het MPU-overleg. Eenmaal per week, op maandag, is er een teambespreking waar alle bovengenoemde personen aan deelnemen. Tijdens deze bijeenkomst worden alle patiënten besproken.

Onderzoek

Tijdens uw opname krijgt u een aantal onderzoeken en bekijken wij of er aanvullend onderzoek nodig is. De onderzoeken zullen in het begin de meeste tijd vragen. Wij willen u erop wijzen dat onderzoeken op het gebied van de psychologie en/of psychiatrie soms onderwerpen bevatten die voor u gevoelig kunnen liggen.
Als er geen onderzoeken voor u zijn gepland, bent op verpleegafdeling B1, of de activiteitentherapie van de psychiatrie. Het algemeen onderzoek bestaat uit:

 • Psychiatrisch onderzoek is gesprekken en vragenlijsten. De vragenlijsten vult u zelf in en/of worden bij u afgenomen door de zaalarts, de coassistent en de (MPU) of de verpleegkundige. Dit gebeurt onder supervisie van de psychiater.

Onderzoek

 • Psychologisch onderzoek is een gesprek met de psycholoog of psycholoog in opleiding. Het onderzoek zelf bestaat uit een aantal vragenlijsten. De antwoorden die u geeft geven ons inzicht in uw persoonlijkheidskenmerken, eventuele psychische klachten en uw wijze van omgaan met problemen. Op indicatie kan er ook neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. Hiermee testen we onder meer hoe uw geheugen is en of u zich goed kunt concentreren. Een psychologisch assistent helpt u bij het afnemen van deze onderzoeken.
 • Somatisch-geneeskundig onderzoek is een lichamelijk onderzoek door de zaalarts en bloedonderzoek. Aanvullend onderzoek vindt plaats in overleg met de internist en/of de cardioloog of andere specialisten. Aan de hand van de beschikbare gegevens stellen we een specifiek onderzoeksprogramma voor u samen. Als de arts dat nodig vindt, wordt u gescreend op gebruik van alcohol, geneesmiddelen of andere giftige stoffen.
 • Activiteitentherapie psychiatrie; tijdens uw opname gaat u, als u geen onderzoeken heeft, iedere dag naar de activiteitentherapie. Wij observeren u tijdens uw bezigheden en de wijze waarop u omgaat met uw klachten. Het gaat erom meer zicht te krijgen op de invloed van uw klachten op u functioneren. U heeft regelmatig een gesprek over de voortgang. De materialen die u gebruikt bij de activiteitentherapie moeten wij in rekening brengen.

Wij verwacht dat u aan alle voorgestelde onderzoeken en activiteiten van de activiteitentherapie deelneemt. Zo helpt u ons om te komen tot een integraal (volledig) behandeladvies en eventueel een behandeling.

Weekindeling

Tijdens de opname verblijft u op verpleegafdeling B1. In het weekend vindt geen onderzoek plaats en gaat u naar huis. Het weekendverlof gaat in op vrijdag om 17.00 uur. Zondagavond om 20.00 uur verwachten wij u terug op verpleegafdeling B1.
Tijdens uw verblijf op de afdeling gaat u overdag zowel ’s ochtends als ’s middags een uur naar de activiteitentherapie. De eerste of de tweede dag van opname krijgt u hier een kennismakingsgesprek en wordt u rondgeleid.
De wekelijkse visites van de psychiater en/of zaalarts zijns op maandag en op donderdag. Zij komen dan bij u langs om afspraken te maken. Bij de visites van de specialisten zijn de coassistent of semiarts mede aanwezig.
Het bezoekuur is van 12.30 uur tot 13.30 uur en van 18.15 uur tot 19.45 uur.

Ontslag

De zaalarts vertelt u één tot drie dagen van tevoren wanneer u met ontslag kan. Bij ontslag maken we afspraken over onder andere uw medicijnen en spreken wij met u een datum af voor het eindgesprek.
Dit is meestal drie weken na uw opname . Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de diagnose(s) en een advies.
Wij adviseren om bij dit afsluitend gesprek uw partner of een familielid mee te nemen. Twee personen horen immers meer dan één.
De huisarts ontvangt een verslag van uw opname en van onze bevindingen. Ook stellen we uw verwijzer van alle bevindingen op de hoogte via een kopie van de uitgebreide ontslagbrief.

Overig

Verdere informatie over verslaglegging en inzagerecht, vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht, kwaliteitsbewaking en klachten en gezondheidsonderzoek, vindt u in de algemene folder en de ”Patiëntenklapper Opname”, aanwezig op elke patiëntenkamer.
De medewerkers van de MPU vinden het belangrijk dat er goede zorg geleverd wordt en dat u als patiënt tevreden bent over het onderzoek en het verblijf op de afdeling. Aarzel niet uw vragen te bespreken met de specialisten of met de verpleegkundige. Zij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden en u een nadere toelichting te geven.
Ook als u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan horen wij dat graag. Probeer eventuele klachten in eerste instantie te bespreken met degene die het betreft. Neem anders contact op met de zaalarts of met de patiënten vertrouwenspersoon (pvp), die bereikbaar is via verpleegafdeling B1.

Contact

Heeft u na ontslag uit het ziekenhuis nog vragen of opmerkingen, ook eventueel na het eindgesprek, neem dan contact met ons op.

MPU: 043-387 41 61

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2022