MUMC+

Folder

MedPsych Center (MPC), algemene informatie

Brengt medische en psychische kennis samen

U bent verwezen naar het MedPsych Center (MPC) van het Maastricht UMC+ omdat niet duidelijk is of uw klachten lichamelijk, psychisch of een combinatie van beiden is.
Verwijzing naar het MPC gebeurt in overleg met uw eigen behandelaar, specialist, specialistisch verpleegkundige of huisarts. Op basis van de aard van uw klachten bent u het er met uw behandelaar over eens dat het MPC u de beste zorg kan bieden. Wij gaan er dan ook vanuit dat u het belangrijk vindt dat wij, niet alleen vanuit medisch maar ook vanuit psychologisch of als dat aan de orde is, psychiatrisch oogpunt naar uw klachten kijken. Het MPC brengt medische en psychische kennis samen. Door de verschillende specialismen die betrokken zijn bij het MPC, is het mogelijk om psychische en lichamelijke klachten naast elkaar te onderzoeken en te behandelen.
Het MPC bestaat uit een klinische afdeling namelijk:

 • de MedPsychUnit (MPU) voor patiënten die opgenomen worden
 • een diagnostiek & behandelcentrum (D&BC)
 • een poliklinische afdeling ( in samenwerking met MET ggz).

U vindt ons in het Maastricht UMC+ op de polikliniek Psychiatrie Psychologie en op verpleegafdeling B1. Volg 9 – 1 blauw.

Voor welke patiënten is de MPU bedoeld?

De belangrijkste reden voor verwijzing naar de MPU is als u met problemen en/of klachten bij verschillende specialismen in behandeling bent en niet duidelijk is waar of klachten lichamelijk of psychisch zijn. Bijvoorbeeld als u in behandeling bent zowel bij Interne Geneeskunde als bij Psychiatrie.

De MPU neemt in principe patiënten op met drie soorten problemen:

 • Lichamelijk zieke patiënten, waarbij het vermoeden bestaat dat er ook sprake is van een psychiatrisch, psychologisch probleem of waarbij het vermoeden bestaat dat een psychische component een rol speelt in de problematiek.
 • Psychiatrische patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een lichamelijk probleem.
 • Patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten. Ervaring leert dat een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen vaak de oorzaak is van deze klachten of deze klachten in stand houdt.
 • Patiënten met seksuele problemen, al dan niet in combinatie met een lichamelijke aandoening.

Voorbeelden van klachten waarvoor u naar het MPC verwezen kunt worden zijn:

 •  Verwerkingsproblemen bij een (chronische) ziekte.
 • Ernstige depressieve of angstklachten in combinatie met een lichamelijke ziekte.
 • grote angst voor een medische ingreep.
 • Chronische lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring gevonden kan worden (bijvoorbeeld buikklachten, pijn op de borst, chronische vermoeidheid).
 • Gezondheidsproblemen na langdurige overbelasting.
 • Seksuele klachten zoals pijn bij het vrijen of erectieproblemen.

Onderzoek (diagnostiek) en behandeling

Het is mogelijk dat we bij het inventariseren van uw klachten meer lichamelijk of psychisch onderzoek moeten doen. Deze onderzoeken kunnen zijn:

 • Laboratorium onderzoek(bloedonderzoek.)
 • Beeldvorming (CT, MRI).
 • Consult bij een specialist.
 • Psychologisch onderzoek (vragenlijsten).
 • Neuropsychologisch onderzoek.
 • Psychiatrisch onderzoek.

Op basis van onze bevindingen doen wij u een behandelvoorstel. Wij kunnen een behandeling voorstellen bijvoorbeeld:

 • met medicijnen bijvoorbeeld een behandeling met antidepressiva,
 • een psychotherapeutische behandeling, individueel of in groepsverband of een combinatie van beide.

De behandeling zelf kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden binnen het Maastricht UMC+ of op een andere locatie, bijvoorbeeld MET ggz.

Verslaglegging en inzagerecht

Wij houden alle onderzoeksresultaten en bevindingen van uw klachten bij in een dossier. U heeft het recht op inzage in dit dossier. Neem contact op met uw behandelaar van het MPC als u dat wilt. Deze neemt het dossier met u door.
U kunt ook kopieën krijgen uit uw dossier. In verband met de bescherming van uw privacy moet u dit met een speciaal formulier aanvragen. Dit formulier krijgt u bij Patiëntenvoorlichtingscentrum of u download het formulier van onze website www.mumc.nl

Let op, het kan enige tijd duren vóór u de kopieën in huis heeft. De kosten verbonden aan de kopieën, staan achter op het aanvraagformulier.
Het is ook mogelijk om uw medische gegevens via uw computer/telefoon in te zien met MijnMUMC. Informatie hierover krijgt u bij de balie van MijnMUMC op het Poliplein of via www.mumc.nl

Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van het MPC zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alleen als het noodzakelijk is voor uw behandeling wordt vertrouwelijke informatie gerapporteerd aan betrokken ziekenhuismedewerkers, uw huisarts of een andere externe verwijzer.
Verstrekking van informatie aan andere externe partijen zoals verzekering, keuringsarts en dergelijke gebeurt alleen op verzoek en met uw schriftelijke toestemming.

Klachten

Het MPC streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreek dit dan met onze medewerkers. Informatie over de mogelijkheden en de gang van zaken van klachtenopvang in het MUMC+ verwijzen wij u naar de folder ‘Klachtenopvang Maastricht UMC+’. Deze folder is verkrijgbaar in het Patiënten-voorlichtingscentrum of op onze website www.mumc.nl

Gezondheidsonderzoek

In academische ziekenhuizen vindt gezondheidsonderzoek plaats. Dit is medischwetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens, bijvoorbeeld uit medische dossiers. Volgens de wettelijke regeling mogen uw medische gegevens voor gezondheidsonderzoek worden gebruikt, voor zover deze voor dat doel nuttig zijn en de gegevens anoniem zijn. Dit wil zeggen dat de onderzoeker niet weet en ook niet kan achterhalen van wie de gegevens afkomstig zijn. Heeft u bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Medische administratie. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vragen naar de brochure “Medisch-wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens en/of lichaamsmateriaal”. U kunt deze brochure krijgen op uw eigen afdeling of bij het Patiëntenvoorlichtingscentrum in de Serrehal of op www.mumc.nl.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.
MPU: 043-387 41 61

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1115