MUC+

Folder

Spuit instructies Xolair (Omalizumab)

Thuis zelf uw medicatie spuiten

Uw arts heeft samen met u besproken dat, u of uw mantelzorger, u thuis uw medicatie via een spuit (injectie) onder de huid (subcutaan) gaat toe dienen. Het toedienen van medicatie via een spuit (injecteren) is gemakkelijk aan te leren. 
Het voordeel hiervan is dat u, als u zelf spuit, niet afhankelijk bent van anderen. Maar u kunt ook vragen of uw mantelzorger dit voor u wilt doen.
De verpleegkundige geeft u en eventueel uw mantelzorger een instructie om het spuiten aan te leren. In dit blad informeren wij u hierover.
 

Voorbereiding

 • De Xolair moet u vooraf ophalen bij de afdeling Biological Bureau in het Maastricht UMC+. Deze afdeling is op niveau 1 bij poli interne geneeskunde. Volg 7 - 1 blauw.
 • Bewaar de spuit in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Bewaar de spuit tot 30 minuten voor gebruik thuis in uw koelkast bij een temperatuur tussen 2 - 8°C. Niet in de vriezer bewaren. 
 • De spuiten buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op het etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik geen verpakking die beschadigd is of tekenen van gebruik vertoont. Controleer ook de kleur van de vloeistof. De vloeistof moet helder tot licht troebel zijn.
 • Controleer de juiste dosering (150 milligram per spuit) en hoeveelheid (1.0 milliliter) zoals afgesproken met uw behandelende arts.
 • Was uw handen.
 • Zet de materialen, injectie spuit en naalden-container klaar op een schone ondergrond.
 • Alles staat nu klaar om te gaan injecteren.
 • Injecteer volgens de instructies die u heeft gekregen van Biological bureau. Deze informatie kunt u nog eens nalezen in de folder “Xolair® patiënteninformatie: handleiding voor zelfinjectie”.

Neem contact op met uw behandelende arts, apotheker of afdeling Biological Bureau als een van de onderstaande zaken zich voordoet:

 • U naast Xolair nog andere geneesmiddelen gebruikt of de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Het kan voorkomen dat het effect van de nieuwe geneesmiddelen wordt beïnvloed door de Xolair injectie.
 • U zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden. Uw behandelend arts bespreekt dan met u de voordelen en mogelijke risico’s van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap. 
  Let op: Informeer uw behandelend arts onmiddellijk als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Xolair.
 • Uw astma onvoldoende onder controle blijft of verslechtert tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.
 • U borstvoeding geeft of wilt gaan geven.
 • U een parasitaire infectie heeft. Een parasiet is een plantaardig of dierlijk organisme dat zich ten koste van een ander levend organisme (de gastheer) voedt. De gastheer bent u in dat geval. De parasiet kan zich voeden met voedsel dat u eet of met uw weefsel. De parasiet veroorzaakt in het menselijk lichaam schade door verwonding en/of giftige stoffen. Een parasitaire infectie veroorzaakt in het lichaam zeer uiteenlopende reacties die kenmerkend zijn voor de betreffende parasiet.
 • U afgelopen week koorts heeft gehad (boven de 38.5 °C).
 • 24 uur na de vorige injectie(s) bijwerkingen zijn geweest.

Mogelijke complicaties

Bij toediening van biologicals onder de huid kunnen lichte huidreacties zoals jeuk, roodheid, pijn en zwelling optreden. Dit is met name in de eerste maanden na de toediening van de injectie en meestal van voorbijgaande aard.
 

Zoek onmiddellijk medische hulp (bel 112) als u na de spuit last heeft van ernstige bijwerkingen, zoals Ernstige allergische reacties (allergische shock).

Klachten kunnen zijn:

 • zwelling van het gezicht, de lippen, tong, strottenhoofd, luchtpijp of andere lichaamsdelen
 • snelle hartslag
 • duizeligheid en licht gevoel in het hoofd
 • verwardheid
 • kortademigheid
 • piepende ademhaling of moeite met ademhalen
 • blauwe huid of lippen
 • Verlies van bewustzijn (flauwvallen)

Bijwerkingen

Meld mogelijke bijwerkingen aan uw arts.

Zeer vaak (meer dan 10 procent):

 • Koorts bij kinderen van 6 tot 12 jaar

Vaak (1 tot 10 procent):

 • Hoofdpijn(bij kinderen van 6 tot 12 jaar vaker).
 • Lokale reacties  (zoals pijn, jeuk, erytheem (roodheid van de huid).zwelling) op de injectieplaats.
 • Pijn in de bovenbuik bij kinderen van 6 tot 12 jaar.
 • Bovenste luchtweginfecties.
 • Ontstekingen aan de neusbijholten bij netelroos en/of galbulten (urticaria).

 

Bij een acute reactie en wanneer u direct medische hulp nodig heeft, neemt u contact op met de Spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Overige

 • Als u een nieuw recept nodig heeft, neemt u zelf contact op met uw behandelend arts voor een nieuw recept of eventuele tussentijdse evaluatie.
 • U mag op de dag van de injectie geen zware lichamelijke inspanning verrichten.
 • Als u vergeten bent uzelf een dosis Xolair te spuiten, doe dit alsnog zodra u eraan denkt. Bespreek wel met uw arts wanneer u de volgende dosis moet spuiten.
 • Stop niet met de behandeling van Xolair, tenzij uw arts dit zegt. Bij onderbreking of stoppen van de behandeling met Xolair kunnen klachten van uw astma of netelroos en/of galbulten (urticaria) terugkomen.
 • Stop ook nooit, zonder overleg met uw arts, met het nemen van uw inhalatiemedicatie (“pufjes”).
 • Wanneer u wordt behandeld voor netelroos en/of galbulten (urticaria) kan uw arts zo nu en dan de behandeling met Xolair stoppen om uw klachten te kunnen beoordelen. Volg de instructies van uw arts.
 • Tussen een vaccinatie, zoals de griepprik, en de Xolair moet minimaal één week zitten.
 • Verwarm de pen spuit niet in een magnetron, niet in heet water en niet in direct zonlicht.
 • Vul bij iedere gift een ACQ (Asthma Control Questionnaire) of de Urticaria Controle Test (UCT) vragenlijst in en neem deze bij het eerstvolgende polibezoek mee om aan u behandelend arts te geven. U krijgt een boekje met ACQ vragenlijsten of UCT vragenlijsten mee wanneer u uw medicatie komt ophalen. Heeft u geen boekje meer, geef dit aan bij de afdeling “Biological Bureau”. Zij geven u bij uw volgende bezoek een nieuw boekje mee.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Biological Bureau:
T: 
043-386 76 02
Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur
 
Andy Peters:
T: 
043-387 41 95
Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Véronique Palm:
T: 
043-387 19 79

Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Longfunctie
T043-387 52 25
Werkdagen tussen 08:00 tot 17:00 uur

Centrale MUMC+
T: 043-387 65 43
's avonds, 's nachts en in het weekend. Vraag naar de dienstdoende longarts/ internist/ immunoloog/ dermatoloog

 

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1271