Hoofdingang MUMC+

Patiëntinformatie

Uw medisch dossier

Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Maastricht UMC+ (MUMC+) met uw patiëntengegevens om? Wat zijn uw rechten? En hoe kunt u een kopie of inzage in uw medisch dossier verkrijgen? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in dit informatieblad.

Wat staat er in het medisch dossier?

In het MUMC+ registreren we alle gegevens die voor uw behandeling nodig zijn in een medisch dossier. In dit dossier staan:

 • persoonlijke gegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand
 • gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, bevindingen van uw behandelend arts, overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn. Voorbeelden kunnen zijn operatieverslagen, röntgenfoto’s, onderzoeksuitslagen, correspondentie met uw huisarts.

Vertrouwelijke opslag medisch dossier

Uw medische gegevens in het medisch dossier zijn niet uw eigendom, zij moeten in het MUMC+ blijven. Wij bewaren de gegevens voor u. We behandelen alle persoonlijke medische gegevens strikt vertrouwelijk. Alle artsen, verpleegkundigen en andere ondersteunende medewerkers, zoals assistenten en secretaresses, moeten zich aan het beroepsgeheim houden.

Inzage voor uw huisarts

In het MUMC+ werken we met een streng beveiligd computersysteem dat huisartsen in de regio ook kunnen inzien: de huisartsenportal. Uw huisarts, als hij is aangesloten, kan via zijn eigen computer de resultaten bekijken van uw onderzoeken en behandelingen.
U kunt bij hem/haar informeren.

Wat zijn mijn rechten?

Als patiënt heeft u recht op:

 • een kopie van het dossier;
 • inzage in het dossier;
 • vernietiging/correctie feitelijke onjuistheden in het medisch dossier

Wie heeft welke rechten?

U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien en een kopie hiervan te ontvangen. Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind.

Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen het medisch dossier van hun kind inzien of een kopie opvragen met toestemming van het kind. Iedereen die ouder is dan 16 jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage of opvragen van een kopie van het medisch dossier. Een ouder die niet het gezag over zijn/haar kind heeft, mag het medisch dossier van het kind niet inzien of een kopie hiervan opvragen.

Nabestaanden hebben alleen recht op inzage in of een kopie van het medisch dossier van een overleden familielid als:

 • zij een zwaarwegende reden hiervoor hebben, (bijvoorbeeld het voorkomen van een erfelijke ziekte in de familie) en als de behandelend arts het aannemelijk vindt dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad.
 • Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Een mededeling van een incident is ontvangen.
 • Als u als nabestaande het medisch dossier van een overleden familielid wilt inzien, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vermeldt u in die brief ook waarom u het medisch dossier wilt bekijken.

De aanvraag wordt getoetst op juistheid en volledigheid conform de wet- en regelgeving. Bij twijfel of iemand recht heeft op een afschrift, bijvoorbeeld bij een verzoek van nabestaanden om het dossier van een overleden familielid, vindt altijd overleg plaats met de behandelend arts en zonodig juridisch adviseur. Afhankelijk van de inhoud van het verzoek wordt (een deel) van het medisch dossier gekopieerd.

De doorlooptijden voor het verwerken van de aanvraag betreft:

 • Kopie eigen medische gegevens: 10 tot 20 werkdagen
 • Correctie/vernietigingsverzoeken: 20-40 werkdagen
 • Verstrekken gegevens nabestaanden na akkoord hoofdbehandelaar: 10-20 werkdagen

Wilt u een Inzage aanvragen: via uw hulpverlener of schriftelijk

Bent u nog onder behandeling? Dan adviseren wij u om uw vraag om inzage te bespreken met uw eigen hulpverlener.
Wilt u een kopie van uw medisch dossier, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier dat u vindt op onze website. 

Kan ik mijn dossier aanvullen of aanpassen?

Bent u van mening dat de gegevens in uw medisch dossier inhoudelijk onjuist zijn? Dan kunt u uw behandelend arts vragen deze gegevens te verbeteren. U kunt uw arts ook vragen om uw eigen verklaring als aanvulling toe te voegen aan het dossier.

Kan ik (een deel van) mijn medisch dossier laten vernietigen?

De behandelend arts moet hier goedkeuring voor geven. Houd er rekening mee dat niet alle gegevens kunnen en/of vernietigd mogen worden. Voor Informatie en het aanvraagformulier onze website.

Second opinion of behandeling in een ander ziekenhuis

Het ziekenhuis waar u naar toe gaat voor een second opinion of behandeling, kan ook bij uw behandelend arts in het MUMC+ uw gegevens opvragen. Hiervoor kan het betreffende ziekenhuis een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat van het specialisme waar u onder behandeling bent. Dit verzoek dient altijd vergezeld te gaan met een door u getekende akkoordverklaring.

MijnMUMC+

U kunt (een deel van) uw medische gegevens eenvoudig thuis inzien via MijnMUMC+. Inloggen op MijnUMC+ kunt u met uw eigen DigiD code. Voor meer informatie zie https://www.mumc.nl/mijnmumc

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting.
T: 043-387 45 67 tijdens kantooruren.

Websites

 • www.mumc.nl (kijk onder Medisch dossier en Patiëntgegevens voor de huisarts)
Laatst bijgewerkt op 8 december 2021