MUMC+

Folder

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Informatieblad

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde maakt onderdeel uit van de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het Maastricht UMC+.

Het CBT biedt mondzorg aan mensen met bijzondere tandheelkundige problemen waarbij een behandeling in de algemene tandartspraktijk niet (meer) mogelijk is doordat er specifieke kennis, vaardigheden, faciliteiten of ondersteuning nodig is.

Wij werken daarbij onder andere nauw samen met CBT Pergamijn in Geleen.

In dit blad informeren wij u hoe ons CBT werkt. U vindt de Polikliniek Mondziekten, Kaak- en

Aangezichtschirurgie op niveau 2. Volg route H groen.

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Onze aandachtsgebieden

Maxillofaciale prothetiek

 • Aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel, zoals verhemeltespleten, afwijkende kaakvorm, afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen.
 • Verworven afwijkingen of aandoeningen in het kauwstelsel zoals oncologische aandoeningen bijvoorbeeld mondkanker en aandoeningen als gevolg van diverse verwondingen (trauma) in de mond, in het gezicht of het hoofd.
 • Geheel of gedeeltelijk tandeloze mond bij wie het vervaardigen of het dragen van een prothese op grote moeilijkheden stuit. Meestal komt dit door een ernstig geslonken kaakbot, het ontbreken van delen van het kaakbot of omdat de patiënt niet kan wennen aan het functioneren met een prothese door onder andere een droge mond, mondbranden of een sterke kokhalsneiging.
 • Een ernstig medisch probleem, waardoor tandheelkundige behandelingen gecompliceerd zijn of risicovol zijn.

Gnathologie

 • Moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel. Denk hierbij aan pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren, problemen met het openen en/of sluiten van de mond. Dit gaat soms samen met geluiden in het kaakgewricht en hieraan gerelateerde pijn in hoofdhalsgebied, soms als gevolg van overbelasting van de kaak door bijvoorbeeld tandenknarsen en-klemmen of ander afwijkend mondgedrag.

Anaplastologie

 • Aangezichtsprotheses.

Het CBT van het Maastricht UMC+ behandelt patiënten volgens de regeling bijzondere tandheelkunde uit de basisverzekering. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een van de bovengenoemde aandoeningen.

Bij het CBT Limburg (Pergamijn) in Geleen worden de angst-patiënten en de patiënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking behandeld. Kijk voor meer informatie op de website van CBT Limburg (Pergamijn): www.bijzonderetandarts.nl

Aanmelden

 1. U hebt een verwijsbrief of ingevuld standaardverwijsformulier nodig van uw (huis)tandarts, medisch specialist of in bijzondere gevallen uw huisarts. Zonder verwijsbrief kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.
 2. Uw (huis)tandarts, medisch specialist, huisarts of uzelf stuurt de verwijsbrief of het ingevulde standaardverwijsformulier via de e-mail of de post naar het CBT.
 3. Wij nemen telefonisch contact met u op en via de e-mail of de post sturen wij u diverse vragenlijsten toe. U vult deze vragenlijsten in en stuurt ze terug naar het CBT. Om een goede diagnose te stellen, is het belangrijk dat u alle vragenlijsten zo volledig mogelijk invult.
 4. U wordt opgeroepen voor een eerste consult, waarbij bekeken wordt of u voor behandeling bij het CBT in aanmerking komt. Wij zijn genoodzaakt om wachttijden te hanteren maar streven ernaar deze zo kort mogelijk te houden. Voor de actuele wachttijden verwijzen wij u naar onze website.

Uw eerste afspraak

Wat neemt u mee?

 • Identiteitsbewijs.
 • Verzekeringsbewijs.
 • Patiëntenpasje. Bent u niet eerder in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan vóórdat u naar de polikliniek komt een patiëntenpasje maken bij het Bureau Patiëntenregistratie.
 • Afspraakbevestiging.
 • Actuele medicatielijst.
 • Ook is het fijn als u (een vertrouwd) iemand meeneemt naar uw eerste afspraak, want ‘‘twee horen immers meer dan één!’’

U meldt zich met uw patiëntenpasje of afspraakbevestiging aan de aanmeldzuil naast de balie. Na het aanmelden kunt u plaatsnemen in de aangegeven wachtkamer.

Tijdens uw eerste afspraak bespreken we uw zorgvraag en eventuele behandelwens met u.
Er vindt een mondonderzoek plaats en er worden eventueel röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken gemaakt. Als u in aanmerking komt voor een behandeling binnen de bijzondere tandheelkunde wordt er een behandelplan opgesteld en een aanvraag bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor behandeling binnen de bijzondere tandheelkunde, wordt u terugverwezen naar uw (huis)tandarts, medisch specialist of huisarts. Uw verwijzer ontvangt altijd een brief met onze bevindingen en adviezen.

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geeft u dit dan minimaal 24 uur vóór de afspraak aan ons door. Dit kan telefonisch of via e-mail. In uw plaats kunnen we dan andere patiënten helpen. Houdt u er wel rekening mee dat als u een afspraak in een reeks afspraken wilt verzetten dit mogelijk ook voor uw vervolgafspraken gevolgen heeft.

De behandeling

Als wij na ongeveer 6 weken een schriftelijke akkoordverklaring van uw zorgverzekeraar ontvangen en u akkoord gaat met het behandelplan en uw eventuele eigen bijdrage, kan de behandeling starten. Houdt u rekening met wachttijden, ook tijdens de behandeling.

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van wijzigingen in uw gezondheidssituatie en uw eventuele medicatie. Wij vragen u om deze wijzigingen vóór de behandeling aan ons door te geven.

Soms blijkt in de loop van de behandeling, dat het noodzakelijk is om af te wijken van het oorspronkelijke behandelplan. Uw behandelaar bespreekt dit altijd met u. Voor iedere behandeling die afwijkt van het oorspronkelijke behandelplan, moet opnieuw een aanvraag bij uw zorgverzekeraar ingediend worden.

U blijft altijd patiënt van uw eigen (huis)tandarts. Bij pijnklachten in de avond, de nacht of in het weekend kunt u gebruik maken van de spoeddienstregeling van uw eigen tandarts.

Kosten

Onze tarieven zijn niet op de verrichtingen gebaseerd, zoals bij uw (huis)tandarts. Onze kosten worden berekend op basis van een tijdstarief, dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het uurtarief is exclusief kosten van de algehele anesthesie (narcose), röntgenfoto’s, tandtechnische kosten en de kosten van de implantaten. Voor het actuele uurtarief verwijzen wij u naar onze website.

De kosten voor uw eerste afspraak én (eventuele) behandeling worden na ontvangst van de schriftelijke akkoordverklaring van uw zorgverzekeraar vergoed vanuit uw basisverzekering. De kosten vallen altijd onder het wettelijk eigen risico. De hoogte van uw eigen risico kan jaarlijks veranderen en voor vragen met betrekking tot uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar bepaalt of de behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.
Uw behandelaar bespreekt de eventuele eigen bijdrage met u voor de behadeling. Als u een eigen bijdrage heeft, betaalt u net als bij uw huistandarts per verrichting het wettelijk vastgestelde tarief (UPT-codes) + techniekkosten.Wij declareren de kosten zo veel mogelijk rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat uw zorgverzekeraar ons verplicht uw eventuele eigen bijdrage rechtstreeks bij u in rekening te brengen. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u zich aanvullend verzekeren voor de kosten van tandheelkundige behandelingen. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke kosten u op de aanvullende verzekering kunt declareren.

Iedere wijziging in uw verzekeringssituatie kan gevolgen hebben voor de vergoedingen door uw zorgverzekeraar en voor het gevolg van uw behandeling. Wij vragen om wijzigingen tijdig door te geven aan ons.

Deze aanvullende verzekering kan veelal aangesproken worden voor de kosten die het CBT rechtstreeks bij u in rekening moet brengen (eigen bijdrage). Het eigen risico wordt niet door de aanvullende verzekering vergoed.

Niet tevreden?

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en de medewerkers. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent, laat het ons dan weten zodat we samen naar een goede oplossing kunnen zoeken.
Als u er samen met uw behandelaar niet uitkomt, kijk dan voor de klachtenprocedure op https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/klacht-indienen

Uw medische gegevens

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, ‘privacy’. Dit wordt door ons gerespecteerd en beschermd door zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

Als patiënt heeft u het wettelijke recht op inzage/kopie van uw medisch dossier. Er zijn twee mogelijkheden.

 1. Kopie van uw medisch dossier

  https://centraal.mumc.nl/sites/central/files/uw_medisch_dossier_febr_2019.pdf

 2. Uw medische gegevens digitaal inzien

  https://www.mumc.nl/mijnmumc

Uw behandelaar geeft zonder uw toestemming geen informatie over u aan derden. Voor dossieroverdracht aan behandelaars of aan andere instanties is uw schriftelijke toestemming nodig. Ook voor het verstekken van informatie over u aan familie (partner, kinderen enz.) is uw schriftelijke toestemming nodig. Wel mogen wij zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Uw behandelaar mag ook zonder uw toestemming overleggen met uw verwijzer.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of per mail.

Centrum Bijzondere Tandheelkunde
043-387 52 00 werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur 
E-Mail: CBT_zuidlimburg@mumc.nl

Wij bieden u de mogelijkheid online te communiceren met de medewerkers van het CBT via onze digitale polikliniek. Kijk voor meer informatie op https://centraal.mumc.nl/sites/central/files/centrum_bijzondere_tandheelkunde_de_digitale_polikliniek.pdf

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1022