MUMC

Folder

Top tot teen onderzoek en kindformulier

Standaard beleid in het MUMC+

Kinderen van 0 tot 10 jaar die op de eerste hulp komen, worden altijd helemaal lichamelijk onderzocht. We noemen dit een top tot teen onderzoek.
Kinderen van 10 tot 18 jaar krijgen alleen een totaal lichamelijk onderzoek, wanneer een arts dat nodig vindt.

Wat is een top tot teen onderzoek?

Bij een top tot teen onderzoek, kijken wij of uw kind misschien letsel heeft opgelopen. Ook als uw kind met iets “kleins” op de eerste hulp komt, doen wij toch een top tot teen onderzoek: ongeacht met welk letsel u kind op de seh komt

Dit korte lichamelijk onderzoek doen wij altijd waar de ouder of verzorger van het kind bij is.
Wij onderzoeken uw kind op eventuele kneuzingen, zwellingen, huidafwijkingen, breuken en verwondingen. Het onderzoek duurt een paar minuten.

Wie doet het onderzoek bij uw kind?

Zowel de arts, physician assistant of verpleegkundige kunnen uw kind onderzoeken. Afhankelijk van dit onderzoek kan de kinderarts gevraagd worden mee te kijken. Dit zal maar 1 keer gedaan worden zodat het kind niet onnodig verschillende malen ontkleed moet worden.

De (kinder)arts kan u een aantal vragen stellen over het letsel bij uw kind:

  • de omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan,
  • de ontwikkeling van uw kind,
  • uw gezinssituatie.

De antwoorden die u geeft, leggen wij vast in het medisch dossier.  Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Waarom hebben wij deze afspraak gemaakt?

Het Maastricht UMC+ vindt het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Eén van de manieren waarop wij dit willen waarborgen, is het volgen van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij hebben artsen de plicht om te letten op tekenen van mishandeling en/of verwaarlozing. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Hoe verder?

Wanneer er zorgen zijn over het welzijn van uw kind, bespreekt de verpleegkundige of arts dit altijd open en eerlijk met u. Samen met u kijken we naar mogelijke oplossingen.

Elke situatie waar wij ons zorgen over maken of waarbij de arts het letsel niet kan verklaren, registreren wij via een kindformulier in het medisch dossier van uw kind. Deze kindformulieren worden besproken in een tweemaandelijks overleg. Dit overleg heet het aandachtsfunctionarissenoverleg.

Soms wordt in dit overleg besloten contact te zoeken met uw huisarts of een anonieme adviesvraag bij Veilig Thuis. Hierbij wordt de naam van u kind niet vermeld.

Indien nodig, kan de arts direct tijdens het bezoek op de SEH advies vragen bij Veilig Thuis of de aandachtsfunctionaris.
In sommige gevallen wordt de casus overgedragen aan Veilig Thuis (www.vooreenveiligthuis.nl). Als er geen zorgen zijn om uw kind, is verdere actie niet nodig.

U kunt uw hoofdbehandelaar vragen naar de uitkomsten van het aandachtsfunctionarissenoverleg wanneer u dat wilt. Hij of zij bespreekt dit dan met u.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen. Neem dan contact met ons op.

Spoedeisende Hulp (SEH) 
043-387 67 00

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1072