MUMC

Folder

Downsyndroom Polikliniek Zuid Limburg voor kinderen

Voor kinderen met het Syndroom van Down

Bij het Maastricht UMC+ kunt u met uw kind met het Syndroom van Down terecht op de Downsyndroom polikliniek Zuid Limburg. Deze polikliniek is gehuisvest bij de polikliniek Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+ en is een samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+ en het Zuyderland te Sittard. In dit blad krijgt u meer informatie over deze polikliniek.

Downsyndroom Polikliniek Zuid Limburg voor kinderen

Waarom een Downsyndroom poli?

Door de zorg rondom kinderen met Downsyndroom te concentreren wordt verdere deskundigheid opgebouwd en kunnen wij uw kind kwalitatief goede zorg bieden. In het Maastricht UMC+ kan daarbij ook, indien nodig, de deskundigheid van de kindercardioloog, kinderendocrinoloog, kinderorthopeed, kinderneuroloog en de afdeling Klinische Genetica worden ingezet.

Verder krijgt uw kind de zorg die nodig is, binnen één ziekenhuis en binnen één spreekuur. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen de verschillende zorgverleners. Voor u en uw kind is dit prettig omdat u niet zo vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen met uw kind.

Werkwijze

De polikliniek vindt plaats op de tweede maandagmorgen van de maand. Een aantal weken voor het bezoek aan de poli krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Hierop kunt u aangeven welke vragen u heeft en met welke hulpverleners u een afspraak wenst. Afhankelijk van de antwoorden op de vragenlijst en na overleg met de kinderarts wordt het programma van uw spreekuurbezoek vastgesteld en krijgen uw kind en u een schriftelijke uitnodiging.

Soms is het nodig om een aantal onderzoeken of consulten vooraf te laten doen. Dit om een totaalbeeld van uw kind te krijgen. Ook hierover krijgt u schriftelijk bericht.

Na afloop van het spreekuur volgt een bespreking van de teamleden, die aan de hand van de bevindingen tijdens het spreekuur en eventuele onderzoeken een individueel behandelplan voor uw kind opstellen. De brief wordt naar u als ouder gestuurd. De leden van het team adviseren, maar nemen de behandeling in principe niet over. Dit gebeurt alleen op verzoek van de behandelend specialist of therapeut.

Samenstelling van het team

Het team van de Downsyndroompoli bestaat uit de volgende zorgverleners:

Kinderarts
Hij/zij controleert uw kind op lichamelijke afwijkingen, groei- en ontwikkelingsstoornissen en betrekt daarbij zo nodig andere specialisten en therapeuten. Verder leidt de kinderarts de nabespreking van het spreekuur en is hij verantwoordelijk voor de verslaglegging.

De KNO-arts
De KNO-arts adviseert u over onderzoekmethoden en behandeling van zowel aangeboren als later ontstane gehoorproblemen. Ook geeft hij/zij adviezen over de problematiek van de bovenste luchtwegen. De Klinisch Audioloog doet waar nodig gehooronderzoeken en overlegt met de KNO-arts over eventuele behandeladviezen.

Oogarts en orthoptist
Bij kinderen met het Downsyndroom wordt vaak een oogafwijking gevonden. Daarom is het belangrijk regelmatig een oogonderzoek te laten doen door de oogarts en/of de orthoptist. Een orthoptist is een paramedicus die zich bezig houdt met problemen en stoornissen van de ogen.

Kinderfysiotherapeut / orthopedische schoenmaker
Veel kinderen hebben problemen met het bewegen en de ontwikkeling daarvan. De kinderfysiotherapeut richt zich vooral op deze motorische ontwikkeling. Op hele jonge leeftijd is het mogelijk om behandeling en/of adviezen te geven om de motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren, maar ook bij oudere kinderen kan de kinderfysiotherapeut vaak adviezen en tips geven. De podoloog bekijkt en adviseert over alles wat met de voeten te maken heeft.

Logopedist
De logopedist ondersteunt de ontwikkeling van de mondmotoriek en geeft adviezen op het gebied van zuig-, slik-, en eetgedrag. In een vroeg stadium bekijkt de logopedist ook hoe de spraak/taal ontwikkeling op gang gebracht en gestimuleerd kan worden en geeft hierover advies.

Psycholoog / orthopedagoog
De psycholoog volgt de ontwikkeling van het kind en biedt hulp als hier vragen over zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag, opvoeding en schoolkeuze zijn.

Contactouder Stichting Downsyndroom, kern Zuid Limburg
De contactouder kan u algemene informatie geven en een duidelijker beeld scheppen van wat u in de toekomst te wachten staat. Daarnaast kunt u via deze weg contact leggen met andere ouders. Ook geeft de contactouder informatie over activiteiten, instanties en organisaties in de regio. Voor meer informatie kunt u kijken op www.downsyndroom.nl.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen ook andere specialisten worden ingeschakeld. Is uw kind ouder dan 17 jaar dan kan hij/zij terecht bij de ‘Polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom’. Lees hierover meer in het gelijknamige informatieblad.

Aanmelding en vragen

U kunt uw kind, na overleg met uw eigen huisarts of kinderarts, aanmelden. Dit kan bij voorkeur via e- mail of telefonisch bij de coördinator van de Downsyndroompoli via onderstaand adres.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen over de Downsyndroom poli Zuid Limburg, dan kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Carmen Kleijnen
043-387 65 86
Email: c.kleijnen@mumc.nl

Polikliniek Kindergeneeskunde
043-387 53 00

Laatst bijgewerkt op 23 november 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1222