mumc+

Folder

Spreekuur verpleegkundig specialist - gynaecologische oncologie

Nazorg voor patiënten met gynaecologische kanker

verpleegkundig specialist

U heeft kort geleden een operatie ondergaan. Tijdens uw opname heeft u informatie gekregen over gynaecologische kanker, de operatie en de behandeling. Na het ontslag begint vaak pas de verwerking van wat u heeft meegemaakt. Daarbij ontstaan mogelijk vragen of loopt u tegen problemen aan. Om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen waar nodig, is een spreekuur door de verpleegkundig specialist ingesteld.

U heeft naast de controleafspraak met de gynaecoloog ook een afspraak meegekregen voor dit spreekuur. De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met (gynaecologische)kanker.

Wat kunt u verwachten van de verpleegkundig specialist

Tijdens de afspraak kunnen u en uw naasten alle vragen of problemen bespreken die u bezig houden na uw behandeling. Deze kunnen te maken hebben met de gynaecologische kanker, de operatie, de gevolgen van de operatie, de eventuele adjuvante behandeling of het hanteren van de leefregels in de thuissituatie. Steun kan voor u en uw naasten belangrijk zijn, aangezien u een ingrijpende behandeling heeft ondergaan. De verpleegkundig specialist probeert u deze steun te geven in de vorm van informatie, begeleiding, behandeling, advies en praktische tips.

Verpleegkundig specialist

Het gesprek

Voor de eerste afspraak neemt de verpleegkundig specialist ruim de tijd. Door vragen te stellen inventariseert zij samen met u of en welke problemen u ondervindt. Aan de hand van een door u ingevulde signaleringslijst “psychosociale problemen” bespreekt ze bovendien emotionele aspecten, verwerking van kanker en de thuissituatie. Deze vragenlijst krijgt u van de baliemedewerker zodra u zich meldt. Vervolgens neemt u even tijd om de lijst in te vullen, waarna u de lijst meeneemt naar de verpleegkundig specialist.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

 • Breng, indien mogelijk, uw partner of een vertrouwd persoon mee.
 • Denk van tevoren na over de vragen en eventuele problemen die u heeft.
 • Neem uw ponsplaatje mee.
 • Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt.

Wat kunt u verwachten?

De verpleegkundig specialist biedt voorlichting, psychosociale ondersteuning, continuïteit van zorg en nazorg. Dit betekent dat zij:

 • een aanspreekpunt is voor u en uw naasten;
 • opvang en begeleiding biedt bij of na het gesprek met de arts;
 • aanvullende voorlichting geeft over uw ziekte en het verloop van uw behandeling;
 • zo nodig informatie van de behandelend arts verduidelijkt;
 • aanvullende voorlichting geeft over symptomen en eventuele bijwerkingen en de manier waarop u hier zelf mee om kunt gaan;
 • begeleiding en adviezen geeft bij klachten tijdens en na uw ziekte. U kunt hierbij denken aan vermoeidheid, pijn, concentratie- of geheugenstoornissen of een verminderde eetlust.
 • symptoommanagement, behandeling van de gevolgen van de operatie te denken valt aan: pijn, overgangsklachten, seksuele problemen.
 • ondersteuning en begeleiding geeft bij eventuele (psychosociale) problemen als gevolg van uw ziekte. Er is aandacht voor uw thuis- en werksituatie en het sociale netwerk.
 • informatie geeft over patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen en andere informatie die voor u van belang is;
 • overlegt met u of u behoefte heeft aan contact met andere zorgverleners zoals een diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger en zo nodig doorverwijst;
 • vertelt hoe u praktische zaken kunt regelen, bijvoorbeeld hoe u de thuiszorg kunt inschakelen en hulpmiddelen kunt aanvragen;
 • zorg en begeleiding biedt aan patiënten die niet meer kunnen genezen (palliatieve zorg);
 • nazorg biedt aan patiënten die de behandeling hebben afgesloten;
 • nazorg biedt aan familie wier naaste is overleden.

Het spreekuur

Een afspraak bij de verpleegkundig specialist wordt standaard ingepland door de baliemedewerkers van de polikliniek Oncologie. De afspraak wordt gepland binnen twee tot drie maanden na het ontslag of het einde van de behandeling. Een vervolgafspraak wordt gemaakt in overleg met de verpleegkundig specialist of de gynaecoloog.

Samenwerking met andere zorgverleners

Om u goede zorg te kunnen bieden, is het van belang dat alle zorgverleners samenwerken en de zorg onderling goed afstemmen. Daarom is er regelmatig overleg tussen de verpleegkundig specialist en andere betrokken zorgverleners, zoals uw behandelend arts, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger.

MUMC+

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact met ons op

Verpleegkundig specialisten
Moniek Kamps
T:043-387 65 43 - sein 7242

Charlotte Penders
T: 043-387 65 43-  sein5536
Zij zijn elke werkdag  van 13.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar

Voor algemene vragen of het wijzigen van uw afspraak neemt u contact op met:
Polikliniek Oncologie
T:  043-387 64 00
Bereikbaar op werkdagen

Websites

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1588