MUMC+

Folder

Oncologie

Algemene informatie polikliniek Oncologie van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center

Inleiding

Het Oncologie Centrum is een centrum voor zorg, onderzoek en preventie van kanker. De doelstelling is het vinden en verbeteren van methoden van diagnostiek (onderzoek) en behandeling van kanker. Het Oncologie Centrum bestaat uit verschillende gespecialiseerde poliklinieken. Doordat de verschillende zorgverleners binnen het Oncologie Centrum dicht bij elkaar in de buurt zitten en nauw samenwerken, verwachten wij dat u minder naar het ziekenhuis hoeft te komen en dat de wachttijden korter zullen zijn.

Ontmoetingscentrum MUMC+
Het Ontmoetingscentrum

De polikliniek Oncologie

Op de polikliniek Oncologie, Oost hebt u de eerste gesprekken met de Verpleegkundig Specialist. Hier worden meestal de eerste onderzoeken afgesproken. Tijdens het eerste bezoek maakt de Verpleegkundig Specialist met u afspraken voor vervolgonderzoeken zoals een CT van de buik, een foto van de longen en eventueel een MRI van het rectum.

Tijdens de gesprekken op de polikliniek krijgt u veel informatie. Het is bekend dat deze informatie in een stressvolle situatie verloren kan gaan. Het is daarom belangrijk dat uw partner of iemand uit uw naaste omgeving meekomt naar het ziekenhuis.

Denk eraan om bij elke bezoek uw patiëntenpasje mee te nemen. In verband met uw veiligheid zijn wij verplicht dit pasje telkens als identificatie te vragen.

balie OC MUMC+

Wetenschappelijk onderzoek

In het Maastricht UMC+ kan het voorkomen dat uw medewerking gevraagd wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kan bedoeld zijn om medische kennis te vergroten, methoden van onderzoek te beproeven en de manier van behandeling of de kwaliteit van zorg te verbeteren. Uiteraard wordt uitvoerig met u gesproken over de aard van het onderzoek en het eventuele ongemak dat u kunt verwachten. Als u mee doet gebeurt dat anoniem. Uw persoonlijke gegevens blijven in het onderzoek buiten beschouwing. Natuurlijk bepaalt u zelf of u aan een dergelijk onderzoek wenst deel te nemen. U kunt altijd zonder opgaaf van redenen weigeren. Voor uw verdere behandeling heeft dat geen enkel gevolg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek' verkrijgbaar in het Ontmoetingscentrum, te bestellen via postbus 51 of te downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Nederlandse Kankerregistratie

Een apart onderwerp vormt de Nederlandse Kankerregistratie. Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar kanker. Al dit onderzoek wordt gedaan om kanker zoveel mogelijk te voorkomen en om ervoor te zorgen dat mensen met kanker een zo goed mogelijke behandeling krijgen.

Om dat te kunnen doen zijn gegevens nodig van mensen die nu kanker hebben. Medewerkers van de negen Integrale Kankercentra in Nederland registreren de benodigde gegevens in ziekenhuizen aan de hand van de medische dossiers. Daarbij worden privacygevoelige gegevens zoals naam en geboortedatum via een code weergegeven zodat deze niet zonder meer herleidbaar is tot één persoon.

Als u kankerpatiënt bent en u wilt niet dat uw gegevens worden geregistreerd, dan kunt u dit melden aan uw behandelend arts. Deze noteert het bezwaar in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden geregistreerd. Wilt u meer weten over de kankerregistratie? Haal dan de folder ‘Registratie van kanker: van groot belang’  op in het Ontmoetingscentrum. U kunt de folder ook downloaden via www.kanker.nl.

Rechten en plichten

Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt, kijk op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

 • U heeft recht op duidelijke informatie over onderzoek, diagnose en de behandeling van uw aandoening. De artsen lichten u voor over eventuele risico’s van onderzoek en behandeling, over andere keuzemogelijkheden en over de vooruitzichten. Als patiënt beslist u uiteindelijk zelf of u een bepaalde behandeling of onderzoek wil ondergaan. Geef het duidelijk aan als u voor een bepaalde behandeling of onderzoek géén toestemming geeft.

  U kunt gebruikmaken van een schriftelijke wilsverklaring voor situaties waarin u denkt niet in de gelegenheid te kunnen zijn zelf te beslissen. U mag eventueel iemand anders aanwijzen die in voorkomende gevallen namens u beslist. Het is dan wel van belang dat u dit schriftelijk kenbaar maakt.

 • U kunt van het ziekenhuis verwachten dat men u met alle zorgvuldigheid behandelt, dat men rekening houdt met uw zelfstandigheid en uw levensbeschouwing en dat men uw persoonlijke gegevens als strikt vertrouwelijk beschouwt. Het ziekenhuis beschermt uw privacy.

  Uw persoonsgegevens worden zoals gebruikelijk in één of meer persoonsregistraties opgenomen. In het Maastricht UMC+ is een privacyreglement van kracht. Hierin staan bepalingen die u inzicht verschaffen in de wijze waarop het Maastricht UMC+ uw medische gegevens registreert.

  Als u hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 • U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Als u dit wilt doen, overleg dit dan met uw behandelend arts of de verpleegkundige als u bent opgenomen. Een folder over het inzien van uw medisch dossier is verkrijgbaar bij de patiëntenvoorlichter in het Ontmoetingscentrum.

  Voor inhoudelijke vragen over de aanvraag van het medisch dossier kunt u op werkdagen terecht bij het Team medisch dossier.

 • Naast de genoemde rechten heeft u als patiënt ook plichten:

  • Het is belangrijk dat u de behandelend arts duidelijk en volledig informeert, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  • Artsen en verpleegkundigen rekenen op uw volledige medewerking bij de behandeling die met u is afgesproken.

Aanvullende informatie

Algemene folders               

 • Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij kanker                
 • Voeding bij kanker
 • Kanker in de familie, is het erfelijk
 • Nieuwe behandelingen bij kanker
 • Kanker...en hoe moet het nu met mijn kinderen
 • Kanker en seksualiteit
 • Vermoeidheid na kanker
 • Verder leven met kanker

Tumor specifieke folders

 • Dikkedarm- en endeldarmkanker
 • SPKS leven met kanker aan het spijsverteringskanaal
 • Dikkedarmkanker en werk, informatie voor werkgevers

 

Onderzoek

 • Registratie van kanker, van groot belang
 • Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met kanker

Overige

 • Psychosociale ondersteuning
 • Toon Hermans Huis
 • Oncologische revalidatie

Informatie en contact

Naast zorg biedt het Oncologie Centrum andere activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en psychosociale ondersteuning. U kunt in het Ontmoetingscentrum terecht voor aanvullende informatie over uw ziekte en de behandeling. U kunt er vragen stellen aan de medewerkers of er zelf informatie zoeken. De medewerkers kunnen u eveneens in contact brengen met patiëntenverenigingen. Ook familieleden zijn van harte welkom.

Websites

Contact

Polikliniek Oncologie
043 - 387 64 00
Functionaris gegevensbescherming
043 - 387 59 10
Team medisch dossier
043 - 387 56 13

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-70