MUC+

Patiëntinformatie

Opname van oudere patiënten op de afdeling Interne Geneeskunde

Informatie voor patiënten en familieleden

Afdeling

Op de afdeling Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ (MUMC+) verblijven mensen met verschillende lichamelijke aandoeningen, vaak in combinatie met psychische en of sociale problemen. Dit informatieblad informeert u en uw familie over verpleegafdeling B5.

Algemeen

Verpleegafdeling B5 heeft 32 bedden, verdeeld over een-, twee-, en vierpersoonskamers. In het MUMC+ wordt gemengd verpleegd. Het kan dus voorkomen dat u een kamer deelt met een of meer mannen en/of vrouwen. De gemiddelde opnameduur is negen dagen.


Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, de arts de diagnose(s) heeft gesteld en de behandeling is gestart, gaat u in principe naar huis. Dit is ook zo als een andere huisvesting of verzorging nodig is. In overleg met de medewerker van het Transferbureau Patiëntenzorg, uzelf en uw contactpersonen zoeken we naar de beste oplossing, bijvoorbeeld aanvullende zorg thuis of een andere tussenoplossing.

Artsen

Op de verpleegafdeling ziet u verschillende artsen, namelijk:

 • De medisch specialist (hoofdbehandelaar/supervisor)
 • De zaalarts (arts in opleiding tot medisch specialist)
 • De co-assistent (medisch student in opleiding tot arts)
 • De semi-arts (medisch student aan eind van de opleiding tot arts) De hoofdbehandelaar is óf een algemeen internist óf een maag-, darm- en leverarts (MDL-arts). De dagelijkse zorg is in handen van de zaalarts van de Interne Geneeskunde of een MDL-arts. Deze wordt hierin geholpen door een co-assistent en een semi-arts. De medisch specialist is eindverantwoordelijk. Hij/zij begeleidt de zaalarts. Dagelijks is er een visite tussen 9.30 uur en 11.00 uur met de zaalarts, verpleegkundige en eventueel de supervisor. De visite wordt aan bed bij de patiënt gelopen. Hierbij worden de dagelijkse problemen besproken, ook met u. Eén maal per week vindt een grote visite plaats, waarbij u uw hele behandelteam aan uw bed ziet. Andere specialisten worden, als dat nodig is, als medebehandelaar betrokken.

Verpleging

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Iedere medewerker is herkenbaar aan een naamplaatje. Tijdens de dagdienst heeft één verpleegkundige de eindverantwoordelijkheid over uw zorg. Voor vragen of mededelingen kunt u of uw contactpersoon bij hem/haar terecht. Tijdens de avond- en nachtdienst worden deze zorgtaken overgenomen door de dan aanwezige verpleegkundigen.

Behandelteam

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen andere zorgverleners bij uw behandeling worden betrokken, bijvoorbeeld:


 • een neuroloog;
 • een psychiater of psycholoog;

 • een fysiotherapeut;

 • een ergotherapeut;

 • een sociaal psychiatrische verpleegkundige;
 • een logopedist;
 • en/of een activiteitentherapeut.

Over oudere patiënten die door een of meerdere zorgverleners worden behandeld vindt er wekelijks een multidisciplinair (met alle zorgverleners samen) overleg plaats om de voortgang van de opname te bespreken.

Meenemen

Denk bij opname aan het meenemen van:

 • Ondergoed, nachtkleding en gewone kleding voor overdag.
 • Goede schoenen, pantoffels.
 • Rollator of stok, hoortoestel of bril als nodig.
 • Toiletartikelen.
 • Medicijnen die u thuis gebruikt (inclusief middelen van de drogist, homeopaat). Deze worden na opname mee teruggegeven aan de familie in verband met risico op dubbele inname.
 • Het zorgdossier van de thuiszorg, als u dit heeft.
 • Eventueel enkele persoonlijke dingen, zoals een eigen kussen, een fotoalbum of een wekker.


Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke bezittingen. Het is verstandig kostbare zaken, zoals sieraden, dure apparatuur en (veel) geld niet mee te nemen. Wij adviseren hulpmiddelen (zoals stok en bril) te voorzien van een sticker met uw naam. 


Opname

Bij een geplande opname heeft u en/of mantelzorger een gesprek met de co-assistent of semi-arts, de zaalarts en een verpleegkundige. In deze gesprekken verzamelen zij informatie die belangrijk is voor het onderzoek en uw behandeling. Ook de eventuele overdracht vanuit de zorginstelling waar u verblijft is belangrijk. De verpleegkundige informeert u over de verpleegafdeling. U krijgt een volledig lichamelijk onderzoek door de co-assistent of semi-arts en de zaalarts. Het medisch beleid wordt in overleg met de supervisor van de zaalarts vastgesteld. 


Als u met spoed wordt opgenomen onderzoekt de arts u op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en krijgt u daar ook de eerste informatie. Aanvullende gesprekken vinden plaats op de verpleegafdeling tijdens kantooruren.

U krijgt, bij opname, een polsbandje met uw persoonlijke gegevens voor correcte patientenidentificatie. Draag dit bandje de hele opname in verband met medicatietoediening en correcte identificatie bij onderzoeken. In sommige situaties krijgt u een infuusnaald in verband met het toedienen van vocht en medicijnen. Als wij contact op willen nemen met een zorginstelling of ander specialisme voor aanvullende informatie, vragen wij u hiervoor toestemming.

Contactpersoon

Het beste is een contactpersoon aan te wijzen. De contactpersoon is nauw betrokken bij de gang van zaken rondom uw verblijf op de afdeling en hij/zij mag, als u daar zelf niet toe in staat bent, beslissingen voor u nemen. Bijvoorbeeld toestemming geven voor een onderzoek. Alleen de contactpersoon wordt geïnformeerd door de artsen en verpleegkundigen. De contactpersoon zorgt voor het doorgeven van de informatie aan familieleden en bekenden. In overleg met de leiding van de afdeling bestaat de mogelijkheid tot rooming-in (slapen op de kamer).

Tijdens de opname zijn er familiegesprekken mogelijk, waarin de arts en verpleegkundige samen met u en uw contactpersoon het verloop van de opname en de uitslagen van de onderzoeken bespreken. U of uw contactpersoon kunnen daarnaast ook zelf een gesprek aanvragen met de behandelende arts (medische informatie) of verpleegkundige (verpleegkundige informatie). Er bestaat de mogelijkheid om twee keer per week een 10-minuten gesprek aan te vragen met de zaalarts Interne Geneeskunde. Dit kunt u dagelijks reserveren bij de secretaresse van de afdeling. Deze gesprekken vinden plaats op de afdeling zelf op dinsdag en donderdag.

Voor ontslag vindt er een ontslaggesprek plaats.

Dagindeling

Het is op de afdeling gebruikelijk dat u overdag zoveel mogelijk uit bed bent en gewone kleding en (stevige) schoenen draagt. Wij streven naar een vaste dagindeling met activiteiten en revalidatie. Dit om complicaties zoals doorliggen (decubitus) te voorkomen (zie het informatieblad ‘Mogelijke zorgrisico’s’). Dagelijkse activiteiten zoals wassen, aan- en uitkleden en eten doet u zo veel mogelijk zelf in verband met behoud van de zelfzorg. De verpleegkundige helpt u natuurlijk waar nodig.

Onderzoeken en behandelingen kunnen zowel ‘s ochtends als ‘s middags plaatsvinden.

Het uitdelen van medicijnen vindt plaats op vaste tijdstippen en wel om 08.00 uur - 11.00 uur - 16.00 uur en 22.00 uur. Wij vragen u op deze tijdstippen aanwezig te zijn op uw kamer, dit in verband van het scannen van u polsbandje. Als u even weg wilt van de afdeling vragen wij u dit aan de verpleegkundige te melden.

Huiskamer B5

Verpleegafdeling B5 heeft een huiskamer waar u, onder begeleiding van een medewerker van de afdeling Activiteitentherapie, tijdens weekdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur naar toe kunt. De activiteiten in de huiskamer kunnen deel uitmaken van het behandelplan. U kunt in de huiskamer tijdens deze activiteiten geen bezoek ontvangen. In de huiskamer wordt gezamenlijk ontbeten en geluncht. Hierbij wordt u zo nodig geholpen.

Doelstellingen van de huiskamer zijn:

 • Structuur aanbrengen in de dag.
 • Het creëren van een sociale omgeving.
 • Het scheppen van een veilige leefomgeving.
 • Ontspanning bieden aan u en uw medepatiënten.
 • Observeren van activiteiten van het dagelijks leven. Het avondeten (warme maaltijd) wordt om 17.00 uur geserveerd. Familie kan de patiënt eventueel helpen met eten. 


Bezoektijden

De bezoektijden zijn dagelijks van 15.00 uur tot 20.00 uur. Alleen in overleg met de verpleegkundige kan hiervan worden afgeweken. Het kan voorkomen dat er onderzoeken of behandelingen plaatsvinden tijdens de bezoektijden. Hiervoor vragen wij uw begrip. In overleg met de verpleegkundige kunt u met uw bezoek de afdeling voor korte tijd verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling of een bezoek aan het restaurant. Wij zien graag dat het bezoek beperkt blijft tot twee personen. Als er naast de deur het lampje brandt, wordt het bezoek vriendelijk gevraagd om buiten te wachten, dit in verband met de privacy van de patiënt.

Na ontslag 


Als u naar huis gaat ontvangt u een brief met informatie over uw opname en behandeling. Tot zeven dagen na ontslag kunt u contact opnemen met de afdeling als u vragen heeft. U kunt deze brief aan andere hulpverleners laten zien. Uw huisarts ontvangt binnen vier weken een verslag van uw opname.

De telefoonnummers van de verpleegafdeling B5 zijn:

 • 043-387 45 20 

 • 043-387 65 20


Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, stel deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Namens de afdeling wensen wij u een prettig verblijf!

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2021